Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

25 лаптопа бяха раздадени по проект на деца, обучаващи се в ОРЕС

Уважаеми родители!

По Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, след направено проучване от класните ръководители за нуждата от техническо обезпечаване на учениците, обучаващи се в ОРЕС, са раздадени с приемо-предавателен протокол 25 лаптопа.

05.11.2021 г

Информация