Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Ако ползвате училищен обяд чрез системата www.e-stol.com, следва да актуализирате и поръчките си за храна.

Уважаеми Родители,


Бихме искали да Ви напомним, че във връзка с въвеждането на график за ежеседмична ротация за присъствено и дистанционно обучение на паралелките в училищата, считано от 02.11.2021 г., ако ползвате училищен обяд чрез системата 
www.e-stol.com, следва да актуализирате и поръчките си за храна.

След като получите информация през кои седмици детето Ви ще е присъствено в училище и през кои седмици ще е на дистанционно обучение, следва да направите поръчки за обяд само за присъствените дни.
В случай, че вече сте направили и заплатили поръчка за дни, в които детето Ви няма да е присъствено, то Ваше задължение е да сторнирате тези дни.
 - Сторнирането става от профила Ви в системата, като най-лесният начин за това е от меню Сторно (същото е възможно и от меню Поръчки)
 - Всички предплатени суми за сторнираните дни ще бъдат захранени по салдото на детето Ви и ще бъдат автоматично приспаднати от следващите Ви поръчки
 - Важно е да спазите крайния срок за сторниране, който е упоменат в системата. След изтичане на този срок сторнирането (както и правенето на поръчки) е невъзможно и сумата няма да може да Ви бъде възстановена.


С уважение,

ВЕСЕЛИНА ТАРАЛОВА
Директор
Дирекция „Образование и демографски въпроси“
Община Бургас