Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Петокласниците работят по иновацията „ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ“

В продължение на вече пет месеца петокласниците на ОУ „Георги Бенковски“ работят по иновацията „ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ТРАДИЦИИ“. Факултативният час се провежда всеки четвъртък, както присъствено, така и в електронна среда заради ситуацията около COVID 19. Чрез въвеждане на иновацията учениците усвояват социални, дигитални и творчески умения,свързани с общуването, граждански добродетели и отговорно поведение към културното наследство и традиции на Бургас. Учебната среда провокира децата да работят заедно,да наблюдават резултатите от своите собствени действия,да експериментират,да приемат предизвикателства и отговорности.
Иновацията е насочена към овладяване на интегрални знания,умения и преживявания.Чрез прилагане на иновативен елемент в дейностите, обучаваните осмислят съобразените с възрастта им социални и културни аспекти. Дейността е насочена към практически умения,свързани с проучване на факти,събиране и систематизиране на информация и посещения на исторически и културни обекти , както и към използване на програми за презентации и изработване на информационни брошури.Проектът е с продължителност 2 години: 2020/2021; 2021/2022
 
През първата година в един модул учениците и техните ръководители работят върху теми, засягащи Бургас и региона, а през втората година дейността ще се разшири и за България като цяло.
Учениците от две от паралелките-Vа и Vв търсят и обработват информация,свързана с известни личности, интересни места,забележителности и традиции в Бургас и региона, а тези от третата паралелка –Vб клас- превеждат на английски език тази информация.В часовете се използват иновативни методи като обърната класна стая, мозъчна атака,куест,ролеви игри ,екипна работа.
С въвеждането на „ История, култура и традиции“ и „History, culture and traditions“ петокласниците от трите паралелки в продължение на две години ще повишат знанията си по история, ще подобрят уменията си за писане по български език и ще обогатят речниковия си запас по английски език.В края на проекта се предвижда създаване на електронен продукт, в който ще бъде събрана цялата информация на български и преведена на английски език.Целта на продукта е да рекламира страната ни и в частност бургаски регион като привлекателна туристическа дестинация.