Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Бланки

Декларация от родител при обучение на ученик в електронна среда от разстояние /задължения на родителя/

Заявление за преминаване на обучение от разстояние в е-среда

Процедура по преместване на ученици

Заявление за преместване

Заявление за клас

Заявление за отсъствия по уважителни причини до 15 дни в една учебна година / но не повече от 5 дни наведнъж/ до класния ръководител

Декларация за други отсъствия

Декларация за несъгласие на родител за обявяване на резултати от пробен изпит

 

Заявление за І клас

Процедура по прием на деца в І клас

 

Заявление за V клас

Процедура по прием на деца в V клас

 

Заявление за признаване на завършен клас от училище на чужда държава

Процедура по признаване на завършен клас от училище на чужда държава

 

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование

Процедура по издаване на удостоверение за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

 

Заявление за издаване на дубликат на свидетелство за основно образование

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършен ... клас/етап на образование

Процедура по издаване на дубликат на документ за завършен клас , етап или степен на образование, удостоверения, свидетелства