Обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2019/2020 г.

Протокол №3 от 29.01.2020 г.

Отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

Отчет за дейността на Обществения съвет към ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2017/2018 г.

Отчет за дейността на Общесвения съвет към ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2016/2017 г.