Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Превенция за предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества

МЕХАНИЗЪМ за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества

Механизъм

Приложение №1

Алгоритъм

Писмо до родителите от класен ръководител

Декларация за информирано съгласие