Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Учениците от 3. В клас ще вземат участие в няколко международни проекта

Учениците от 3. В клас ще вземат участие в няколко  международни проекта.   Сред участнците в проектите  са училища от: Германия, Гърция, Великобритания, Португалия, Полша, Украйна, Италия, Албания, Турция, Хърватска, Литва и др. Целта на проектите е да се мотивират учениците за изучаване на английски език чрез общуване със свои връстници и да се придобият знания за географското положение, бита и културата на държавите – партньори. Вече нашите деца  получиха  десетки картички и писма от цяла Европа. От своя страна третокласниците изпратиха своя отговор.

Учениците от 3. В клас ще вземат участие в няколко международни проекта

Учениците от 3. В клас ще вземат участие в няколко  международни проекта.   Сред участнците в проектите  са училища от: Германия, Гърция, Великобритания, Португалия, Полша, Украйна, Италия, Албания, Турция, Хърватска, Литва и др. Целта на проектите е да се мотивират учениците за изучаване на английски език чрез общуване със свои връстници и да се придобият знания за географското положение, бита и културата на държавите – партньори. Вече нашите деца  получиха  десетки картички и писма от цяла Европа. От своя страна третокласниците изпратиха своя отговор.

Четвъртокласници придобиха умения да създават интерактивни игри и мултимедийни приложения по проект „Образование за утрешния ден“ (2)

Учениците от 4.а, 4.б и 3.в клас, участници в клуб „Училище за дигитални умения“ и „Дигитален свят" по проект „Образование за утрешния ден“ с ръководители г-жа Георгиева и г-жа Димитрова, след почти два месеца продължават да развиват своята компютърна грамотност: умеят да използват MS Office приложения за текстообработка, създаване на презентации, търсене и съхраняване на информация в Интернет. Придобиха знания и умения да създават интерактивни игри и мултимедийни приложения с готови шаблони в LearningApps.org, Wordwall.net, canva.com, writereader.com и други платформи, като спазват правилата за безопасно сърфиране в онлайн пространството.

 

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

ОУ “Георги Бенковски ” има удоволствието през настоящата 2020-2021 учебна година да се включи в  Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

·         усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

·         подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

·         намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

·         модернизиране на методите и средствата за обучение;

·         повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;

·         насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

·         осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Проектът ще допринесе за решаване на основен проблем в образованието – липсата в национален мащаб на универсални електронни профили на ученици, учители и експерти в сферата. За потребителите в образователния процес се предвижда да бъде създаден универсален електронен профил за достъп до системите на МОН и до внедрената платформа за образователни услуги и съдържание. Ще бъде закупено оборудване за внедряване на иновативни методи за преподаване и за педагогическо взаимодействие.

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

 

Стартира проект „Образование за утрешния ден“

През месец октомври стартира проект „Образование за нужния ден“. Учениците от 3. в и 4. клас ще повишат цифровото изпълнение на уменията под формата на извънкласни дейности. С различни приложения те ще създадат свои проекти, постери, електронни книжки и др.