Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Документи

Учебна 2023/2024 година

Училищен учебен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2023/2024 г. 

Годишен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2023/2024 г. 

Етичен кодекс

Правилник за дейността на ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас

Стратегия за развитие на ОУ "Георги Бенковски" град Бургас за периода 2023-2028 г.

Отчет за изпълнение на Стратегията на  развитие на ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас за учебната 2022/2023 г. 

Годишна учебна програма за занимания по интереси на учениците на ОУ "Г. Бенковски" гр. Бургас  през учебната 2023/2024 година 

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в ОУ "Г. Бенковски" гр. Бургас за учебната 2023/2024 година

Мерки за повишаване на качеството на образованието в ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи на ОУ "Г. Бенковски" за учебната 2023/2024 г. 

Програма за превенция  на ранното напускане на училище

Форми на обучение в ОУ "Г. Бенковски" гр. Бургас през учебната 2023/2024 г. 

 

Учебна 2022/ 2023 година

Процедура за действие при инцидент

Програма за работа на ОУ "Г. Бенковски" -гр. Бургас през учебната 2022/2023 г. в условията на COVID-19

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в ОУ "Г. Бенковски"- гр. Бургас за учебната 2022/2023 г.

Програма за представяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи на ОУ "Г. Бенковски" за учебната 2022/2023 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Годишна учебна програма за занимания по интереси на учениците през учебната 2022/2023 г.

Годишен план на ОУ "Г. Бенковски" за учебната 2022/2023 г.

Стратегия за развитие на ОУ "Г. Бенковски" гр. Бургас

Правилник за дейността на ОУ "Г.Бенковски" гр. Бургас

Отчет за изпълнение на Стратегията за развитие на ОУ "Г. Бенковски" гр. Бургас за учебната 2021/2022 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "Г. Бенковски" гр. Бургас

Етичен кодекс

Училищен учебен план на ОУ "Г. Бенковски" за учебната 2022/2023 г.

Учебна 2021/2022 година

Годишен план на училището

Училищен учебен план за 1. клас

Училищен учебен план за 2.-4. клас

Училищен учебен план за 5. клас

Училищен учебен план за 6. клас

Училищен учебен план за 7. клас

Правилник за дейността на ОУ "Георги Бенковски" град Бургас

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Пран за квалификационна дейност 

Етичен кодекс

Спортен календар на ОУ "Георги Бенковски"

Дневен режим

Учебна 2020/2021 година

План-програма за действие 2021 година за БДП

Правила за работа на ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19

Правилник за дейността на ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас за учебната 2020/2021 г.

Училищен учебен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2020-2021 година

Годишен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2020/2021 г.

Целодневна организация на учебния ден за учебната 2020 - 2021 година

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в ОУ "Г. Бенковски" за учебната 2020/2021 г.

Мерки за повишаване качеството на образование в ОУ "Г. Бенковски" за учебната 2020/2021 г.

Програма за превенция на ранното напускане на училище на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2020/2021 г.

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи на ОУ "Г. Бенковски" за учебната 2020/2021 г. 

Етичен кодекс

Спортен календар на ОУ "Г. Бенковски" за учебната 2020/2021 г.

Училищна програма за занимания по интереси за учебната 2020/2021 г-

Отчет за изпълнение  на стратегията за развитие - 2016-2020 година за учебната 2019/2020 година

 

Учебна 2019/2020 година

 

Протокол №2 на Педагогическия съвет от 27.11.2019 година

 

Годишен план на училището за учебната 2019/2020 година

 

Правилник за дейността на ОУ "Георги Бенковски" - гр. Бургас за учебната 2019/ 2020 г.

 

Отчет за изпълнение на стратегията за развитие 2016-2020 г. за учебната 2018/2019 г.

 

План за изпълнение на стратегията за развитие 2016-2020 г. за учебната 2019/2020 г.

 

Училищен учебен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2019/2020 г.

 

Мерки за повишаване качеството на на образование в ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2019/2020 г.

 

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2019/2020 г.

 

Годишна училищна програма за занимания по интереси на учениците 2019/2020 учебна година

 

Училищна програма за целодневна организация на учебния ден в ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас за учебната 2019/2020 г.

 

Спортен календар на ОУ "Георги Бенковски" гр. Бургас за учебната 2019/2020 г.

 

Архив

1.Етичен кодекс

 

2.Годишен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

3. Стратегия за развитие на ОУ “Георги Бенковски”  

 

4. Правилник за дейността на ОУ “Георги Бенковски” за учебната 2018/2019 г.

 

5. Училищен учебен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

6. Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

7. Годишна училищна програма за занимания по интереси на учениците за учебната 2018/2019 г.

 

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

10. Училищна програма  за целодневна организация на учебния процес в ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

11. Спортен календар на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2018/2019 г.

 

12. План за изпълнение на Стратегия за развитие 2016-2020 г. за учебната 2018-2019 г.

 

13. Отчет за изпълнение на Стратегия за развитие 2016-2020 за учебната 2017-2018 г.

 

14. Протокол №3 на Педагогическия съвет от 27.11.2018 г.

 

 Архив

 Дейности за насърчаване и повишаване на грамотността в ОУ " Георги Бенковски" за учебната 2017/2018 г.

Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Училищна програма за целодневна организация на учебния процес в ОУ “Георги Бенковски” за учебната 2017/2018 г. 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование

Методически насоки и съвети за представяне на темата за тормоза и насилието и за видовете тормоз и насилие в училище