Документи

1. Стратегия за развитие на ОУ “Георги Бенковски”  

 

2. Правилник за дейността на Основно Училище “Георги Бенковски” прочети тук 

 

3. Училищен учебен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2017/2018 г.

 

4. Годишен план на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2017/2018 г. 

 

5. Училищна програма за целодневна организация на учебния процес в ОУ “Георги Бенковски” за учебната 2017/2018 г. 

 

6. Годишна училищна програма за занимания по интереси на учениците от ОУ “Георги Бенковски” за учебната 2017/2018 г.  

 

7. Мерки за повишаване качеството на образование в Основно Училище “Георги Бенковски”  за учебната 2017/2018 г.

 

8. Програма за превенция на ранното напускане на училище на ОУ "Георги Бенковски" за учебната 2017/2018 г.

 

9. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици  от уязвими групи на ОУ "Георги Бенковски"през учебната  2017/2018  г.  

 

 10.Етичен кодекс

 

11. Дейности за насърчаване и повишаване на грамотността в ОУ " Георги Бенковски" за учебната 2017/2018 г.

 

12. Алгоритъм за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

13. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищно образование

 

12. Методически насоки и съвети за представяне на темата за тормоза и насилието и за видовете тормоз и насилие в училище

Baner1
baner2
baner3