Иновативно училище

Електронен дневник

Закуска 1-4 клас

Електронен стол

Проект "Образование за утрешния ден"

Еразъм +

Проект "Равен достъп"

Проект "Равен достъп"

Графици

ГРАФИЦИ - УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА

Графици II учебен срок

Графици I учебен срок 

График за доставяне на продукти по схемата "Училищен плод"

 

ГРАФИЦИ - УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация/ II час на класа през втори срок на учебната 2022/2023 година

Графици - втори учебен срок на учебната 2022/2023 г..

График за организиране и провеждане на спортни дейности и техните видове

График за провеждане на учебни предмети по ФУЧ през първи учебен срок на учебната 2022/2023 г.

Дневен режим - график на учебните занятия на учениците от 1. до 7. клас 

График за провеждане на класни и контролни работи през I срок на учебната 2022/2023 г. ;График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация / II час на класа през първи срок на учебната 2022/ 2023 г. ; График за консултиране на ученици през първи срок на учебната 2022/ 2023 г.

ГРАФИЦИ - УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА

График за провеждане на класни и контролни работи през втори срок на учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на учебните предмети по ФУЧ през втори срок на учебната 2021/2022 г.

График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация / II час на класа през втори срок на учебната 2021/2022 г.

График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация на групата в ЦОУД през втори срок на учебната 2021/2022 г.

График за консултиране на ученици през втори срок на учебната 2021/2022 г.

График за провеждане на класни и контролни работи през I срок на учебната 2021/2022 година

График за организиране и провеждане на спортни дейности и техните видове

График за провеждане на учебните предмети по ФУЧ през първи срок на учебната 2021/2022 година

График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация / II час на класа през първи срок на учебната 2021/2022 година

График за консултиране на ученици през първи срок на учебната 2021/2022 година

График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация на групата в ЦОУД през първия срок на учебната 2021/2022 година

ГРАФИЦИ - УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

График за провеждане на спортни дейности и техните видове  през II учебен срок за учебната 2020/2021 г.

График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация/ II час на класа през II учебен срок на учебната 2020/2021 г.

График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация на групата в ЦОУД през II учебен срок на учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на класни и контролни работи през II учебен срок на учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на учебните предмети по ФУЧ през II срок на учебната 2020/2021 г.

График за провеждане на класни и контролни работи през I учебен срок на учебната 2020/2021 г. 

График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2020/2021 година

График за консултиране на ученици през първия срок на учебната 2020/2021 година:

График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация / II час на класа през първи срок на учебната 2020/2021 г.:

 График за провеждане и организиране на  спортните дейности и техните видове :

График за консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация на групата в ЦОУД през I учебен срок на 2020/2021 учебна година:

 График за провеждане на учебните предмети по ФУЧ през I срок на учебната 2020/2021 година:

 

Архив 2019/2020 учебна година

График на изпитите на учениците в самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година

График за провеждане на класни и контролни работи за учебната 2019/2020 г. - ІІ срок

График за провеждане на класни и контролни работи за учебната 2019/2020 г. - І срок

График за провеждане на учебните предмети по ФУЧ през първия срок на учебната 2019/2020 г.

График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация/ІІ час на класа през първи срок на учебната 2019/2020 учебна година

Дейности за повишаване на грамотността в начален и прогимназиален етап на обучение за учебната 2019/2020 година

График за доставка на продукти по схема "Училищно мляко"

 

 

Архив

График за провеждане на класни и контролни работи за учебната 2018/2019 година - ІІ срок

 

 График за консултиране на ученици през учебната 2018/2019 година - ІІ срок

 

График за провеждане на ІІ час на класа през ІІ срок за учебната 2018/2019

 

График за консултиране на родители и ученици и за водене на училищна документация на групата в ЦОУД през ІІ срок на учебната 2018/2019 година

 

График за провеждане на учебните предмети по СИП и ФУЧ през ІІ срок на учебната 2018/2019 година

 

График за организиране и провеждане на спортни дейности и техните видове за ІІ срок за учебната 2018/2019 година